Danışma Hattı 0352 712 11 47
Şahıs Firmaları


GERÇEK KİŞİLER   ( Şahıs Firması )


Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12)
Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan  ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

 

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.


KAYIT

 1. Dilekçe
 2. Tescil talepnamesi (unvan talepnamesi)

  *Tescil talepnamesi (unvan talepnamesi) ile Mersis üzerinden doldurulan taahhütnamenin bilgileri aynı olmalıdır.

  Mersisten doldurulan taahhütnamenin çıktısı noter tarafından ilgilinin üç imzası alınarak tasdik edilebilir VEYAaynı bilgileri içeren işletme ünvanı altında düzenlenmiş tescil talepnamesi (unvan talepnamesi) de Tasdik edilmiş olarak müdürlüğe verilebilir.

  *Tescil talepnamesi (unvan talepnamesi) noter onaylı ibraz edildiği durumda ayrıca noter onayı olmaksızın MERSİS sisteminde hazırlanan taahhütnamenin de çıktısı yetkili tarafından imzalı şekilde ibraz edilecektir.

  Not:mersisten düzenlenmiş taahhütnamede sermaye belirtilmesi zorunlu değildir. Sermaye yazılmaması halinde bu belge ile tescil talepnamesi noter tasdik harçlarının aynı olacağı önemle hatırlatılır.

 3. Oda Kayıt Beyannamesi  (Tacir tarafından imzalanmalı, tacirin fotoğrafı bulunmalıdır.)  Başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısının seçilmesi mümkün değildir. Belirtilen NACE kodu Mersisten girilen ile aynı olmalıdır.
 4. Vergi levhası fotokopisi (25.01.2013 tarih 544 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü talimatı gereğince Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Şahıs Firmalarının tescili için vergi levhası bilgilerininhttps://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp (VEDOP sistemi) linkinden kontrol edildikten sonra tescil talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle Şahıs Firmalarının tescil başvurularında vergi levhası fotokopisi talep edilecek ve yapılan elektronik ortam kontrolünden sonra vergi dairesine kayıtlı olduğu tespit edilen Şahıs Firmalarının tescil işlemi yapılacaktır.)
 5. Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası,

 6. Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında oda kayıtları için firma sermayesi en az 10000 TL olarak belirtilmeli.

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

 1. Dilekçe (Değişikliğe ait metnin yer almalı, firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Değişiklik; unvan değişikliğine ilişkin ise noterden düzenlenmiş ticari unvan tasdiknamesi
 3. Değişiklik; sermaye tahsis edilmesine veya tahsis edilen sermayenin artırımına ilişkin ise Tacirin kendisinin imzaladığı dilekçe ile başvurunun yapılması gerekmektedir,

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇESİ MEŞGALE İLAVESİ DİLEKÇESİ SERMAYE ARTIŞI DİLEKÇESİ

 

HALEFİYET

1.Dilekçe  (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalı,

2.Noterde düzenlenen tescil (Unvan) talepnamesi (3 imza içermelidir.)

3.Oda kayıt beyannamesi (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalı ve mirasçı tacirin resmi bulunmalıdır)

4.Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname

5.Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi

6.Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası

SİGORTA ACENTELİĞİ

 1. Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
 2. Vekaleti veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.
 3. Acentelik Vekaletnamesi (Noter onaylı - 2 nüsha)
 4. Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

       1.Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

 • Fesih edilen vekaletnameyi veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.

       2.Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (Noter onaylı - 2 nüsha)

 

ŞUBE AÇILIŞI

 • ŞUBE AÇILIŞ İŞLEMLERİ, MERSİS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILDIKTAN  SONRA AŞAĞIDAKİ BELGELER VE MERSİS TALEP NUMAMARANIZ İLE BAŞVURU YAPILMASI GEREKMEKTEDİR,

       1.Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.

       2.Bünyan'da şubesi açılan Gerçek kişinin sicil kaydının bulunduğu merkezine ait bilgilerin (İli, Sicil numarası, ünvanı), Bünyan' da açılacak şubenin adresine ve şubenin açıldığına dair bilgilerin yer aldığı şube unvanı altında noterde düzenlenen ticari unvan tasdiknamesi)

       3.Merkezin bulunduğu  Ticaret Sicil Müdürlüğü Bünyan dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 120. md.ne göre alınan belge

       4.Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü Bünyan dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

       5.Oda kayıt beyannamesi (Firma yetkilisi tarafından imzalanmalı, şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)

       6.Şahıs Firmaları şube açılış tescilinde şubenin ticari faaliyetinin yapılan inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilmesi halinde mümkün olabilecektir.

      

      MERKEZ NAKLİ

      1.      Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.

      2.      Merkez nakline ait noterde düzenlenen ticari unvan tasdiknamesi

      3.      Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge

      4.      Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

      5.      Oda Kayıt Beyannamesi (Firma yetkilisi tarafından imzalanmalı, Firma sahibinin resmi bulunmalıdır)


TİCARETİ TERK

     1.    Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)

     2.    Mal beyannamesi (firma sahibi tarafından imzalanmış olmalı - 2 nüsha)

     3.    Vefat nedeniyle kapanış talebinde Noter onaylı ya da asıl veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.

Bünyan Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam